Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej

Plan pracy
wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej
Gminnego Przedszkola nr 3
w Trzciance
na rok szkolny 2020/2021.


Hasła roku szkolnego 2019/2020:

„Przedszkolak mały i duży lubi zabawę”
”Przedszkolak mały i duży dba o zdrowie i higienę”Wszystkie przedsięwzięcia zależne są od sytuacji epidemiologicznej.Priorytety - Cele:

Zabawa jako podstawowa działalność dziecka w przedszkolu.

Dbamy o zdrowie i higienę.

Priorytety wynikają z wniosków do pracy z roku szkolnego 2019/2020.


Ewaluacja:

Realizacja planu umożliwia dokonywanie systematycznej ewaluacji, którą można wykonać poprzez:
- analizę osiągnięć i umiejętności dzieci w różnych dziedzinach edukacji przedszkolnej,
- analizę udziału dzieci w konkursach, przeglądach, turniejach,
- analizę zdobytych przez dzieci wyróżnień i nagród, podziękowań.
Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który na jej podstawie ma możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi.
„Przedszkolak mały i duży lubi zabawę”
1. Wzbogacanie warsztatu pracy przez nauczycieli w scenariusze różnych zabaw dziecięcych.
2. Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy między nauczycielami odnośnie różnorodnych zabaw dzieci przedszkolnych.
3. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania aktywności dzieci, a wśród nich:
*pedagogika zabawy
*metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
*metoda twórcza K. Orffa i R. Labana
* gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
*drama.
4. Założenie i dbanie o kąciki tematyczne w salach dzieci: dom, lekarski, fryzjerski, sklepik, konstrukcyjny, pojazdów, książki, plastyczny, gier i układanek, inne wg uznania.
5. Organizowanie różnorodnych zabaw dziecięcych wyzwalających aktywność twórczą, kreatywność, samodzielność: dydaktyczne, tematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, ruchowe, badawcze, przyrodnicze, animacyjne, logopedyczne, integracyjne, relaksacyjne, swobodne, dowolne, kierowane, opowieść ruchowa, inne.
6. Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu - plac zabaw, park - z zapewnieniem opieki w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
7. Korelacja różnych typów zabaw w pracy codziennej z zaznaczeniem oddziaływania wychowawczego nauczyciela.
8. Prowadzenie obserwacji dzieci podczas zabaw dowolnych i kierowanych z zapisami w Zeszycie obserwacji.
9. Zaangażowanie dzieci i rodziców do wzbogacania kącików tematycznych w salach w stosowne rekwizyty i przedmioty, zabawki nieużywane w domu własnym lub znajomych.
10. Wzbogacanie kącików tematycznych w salach w nowe zabawki.
11. Wewnątrzprzedszkole doskonalenie nauczycieli: „Zabawa jako podstawowa działalność dziecka”.
”Przedszkolak mały i duży dba o zdrowie i higienę”
1. Wyposażanie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny osobistej, kształtowanie świadomości dzieci na temat tego co służy, a co zagraża zdrowiu.
2. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych kształtujących u dzieci umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.
3. Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia ze względów zdrowotnych.
4. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych, a wśród nich:
*metoda żywego słowa – bajka, opowiadanie, wiersz, zagadka,
*metoda czynna- samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, praktycznych działań,
*pokazu i obserwacji,
*instrukcji i objaśnienia,
*przykładu,
*burza mózgów.
5. Tworzenie warunków do podejmowania działalności plastyczno - technicznej o tematyce zdrowotnej i nie tylko.
6. Wystawy prac wykonanych przez dzieci.
7. Organizacja ćwiczeń porannych, zajęć ruchowych w sali i na powietrzu.
8. Organizacja wycieczek i spacerów do różnych środowisk – zależnie od sytuacji epidemiologicznej.
9. Organizacja Dnia Dziecka na sportowo.
10. Wewnątrzprzedszkole doskonalenie nauczycieli: „Edukacja zdrowotna w przedszkolu”.
11. Pogadanki na temat zdrowia, zdrowego odżywiania, higieny osobistej.
12. Udział w akcjach i programach organizowanych przez środowisko:
* Skąd się biorą produkty ekologiczne.
*Czyste powietrze wokół nas.
13. Wprowadzenie dalszych zmian w jadłospisach dzieci z ukierunkowaniem na zdrowe odżywianie.
Przedszkolowo.pl logo