Regulamin stołówki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola
nr 3 w Trzciance
z dnia 26.06. 2020r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ
w GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 3 w TRZCIANCE

§1.Ze stołówki mogą korzystać wychowankowie uczęszczający do Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.

§2.1.Stołówka, w zależności od potrzeb wychowanków korzystających z posiłków, przygotowuje: śniadanie, obiad i podwieczorek.
2.Posiłki przygotowywane są w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance.
3.Posiłki wydawane są w godzinach:
a) śniadanie- 8:15- 8:45
b) obiad - 11;30- 12:00
c) podwieczorek - 13:30 - 14:00

4.W placówce, w miejscu zwyczajowo przyjętym, wywieszany jest tygodniowy jadłospis, ustalany przez intendenta w porozumieniu
z dyrektorem przedszkola.
5.Opiekę nad dziećmi spożywającymi posiłki sprawuje nauczyciel.
§3.1. Korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest odpłatne.
2.Rodzice wychowanków (prawni opiekunowie) za posiłki spożywane
w stołówce przez dzieci ponoszą opłatę równą kosztowi surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku (wsad do kotła).
3.Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków (prawnych opiekunów) za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4.Opłatę za posiłki wychowanków, których rodzice (opiekunowie prawni) otrzymali decyzję o otrzymaniu pomocy społecznej w postaci posiłków dla dziecka przebywającego w przedszkolu, wnoszone są przez MGOPS w Trzciance.

§ 5.1. Opłata, o której mowa w § 3 uiszczana jest miesięcznie z góry, do 20 dnia każdego miesiąca u intendentki w Przedszkolu
i potwierdzana jest dowodem wpłaty.
2.Zwrot nadpłaconej kwoty następuje w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
§ 6.Posiłki wydawane są w dniach świadczenia usług przez przedszkole.
§ 7.Zasady obowiązujące w stołówce.
1/sala, w której przebywają na co dzień dzieci jest również miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię przedszkolną dla wychowanków, zwanej dalej stołówką;
2/ w stołówce nie wydaje się posiłków na wynos;
3/w przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu, należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) u intendentki lub nauczycielki w grupie;
4/ w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka (np. choroba, zdarzenie losowe) fakt ten należy zgłosić osobiście lub telefonicznie, nie później jednak niż do godz. 8oo; nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane;
5/wielkość porcji oraz kaloryczność dań określają ogólnie obowiązujące przepisy;
6/korzystający ze stołówki mają prawo do higienicznego spożywania posiłków.
§ 8.W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki
a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
§ 9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2020 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola
nr 3 w Trzciance
z dnia 26.06. 2020r.


WYSOKOŚĆ OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW WYCHOWANKÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ZA KORZYSTANIE
Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ
od 01.09.2020r.

posiłek:
śniadanie 2,00 zł
obiad 4,00 zł
podwieczorek 1,00 zł
Przedszkolowo.pl logo