uchwała w sprawie projektu zmian w statucie

UCHWAŁA NR 6/2020
Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance
z dnia 27.08.2020 roku
w sprawie: projektu zmian do statutu.


Na podstawie:
art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ),
uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się projekt zmian do statutu zawarty w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 7/2020
Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance
z dnia 27.08.2020 roku
w sprawie: przyjęcia zmian do statutu oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.


Na podstawie:
art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ),
uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się zmiany do statutu Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwala się tekst jednolity Statutu Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.

§3
Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.

§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Przedszkolowo.pl logo