Współpraca z rodzicami

Harmonogram współpracy z Rodzicami
w Gminnym Przedszkolu nr 3
w roku szkolnym 2020/2021.


Wszystkie przedsięwzięcia zależne są od sytuacji epidemiologicznej.

Zebranie dla Rodziców 3 latków grupowe:
- odczytanie Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci,
- zapoznanie z priorytetem z Planu Pracy
dydaktyczno-wychowawczej na r. szk. 20/21,
założeniami Planu Rozwoju Przedszkola - 5 letniego,
- celu obserwacji w grupach młodszych,
- zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych,
- sprawy bieżące
- wybory do Rady Grupowej i wytypowanie przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola.
Zebranie z członkami Rady Rodziców:
- przedstawienie członków R R,
- wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej R.R.,
- przedstawienie planu pracy R.R.,
- omówienie wydatków w roku ubiegłym,
- ustalenie harmonogramu wydatków w nowym r. szk.,
- sprawy bieżące, wnioski członków R.R.
Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte” po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej z rodzicami dzieci 6 letnich:
rozmowy indywidualne po zapoznaniu z arkuszem diagnozy, zapoznanie rodziców dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój z programami indywidualnej pracy wyrównawczej, udzielenie wskazówek do pracy w domu, uzyskanie zgody rodzica na realizację programu.
Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte” po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej z rodzicami dzieci 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich: rozmowy, prezentacja arkusza.
Spotkania dla rodziców:
- Moje dziecko będzie uczniem – o dojrzałości szkolnej dziecka – rodzice 6 latków.
- Adaptacja dziecka do przedszkola – rodzice 3 latków.
Cykl imprez, uroczystości i innych działań z udziałem, wsparciem i dla Rodziców oraz Członków Rodziny:
# Imprezy, uroczystości;
- Pasowanie na Starszaka
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- Święto Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Pożegnanie Straszaków
# Akcje - Programy:
*Zbieramy nakrętki – pomagamy !
* Zbieramy pożywienie dla koni.
* Czyste powietrze wokół nas.
* Mamo Tato - co Wy na to ?
* Skąd się biorą produkty ekologiczne.
# Konkursy:
- „Przegląd Recytatorski” - gminny
- „Dary jesieni” – przedszkolny.
Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte” po przeprowadzeniu diagnozy końcowej z rodzicami dzieci 6 letnich; zapoznanie z arkuszem diagnozy, rozmowy z zainteresowanymi rodzicami – indywidualne omówienie, przekazanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte” po przeprowadzeniu obserwacji końcowej z rodzicami dzieci 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich: rozmowy, prezentacja arkusza.
Inne formy współpracy:
- organizacja konkursu „Dary jesieni” – plastyczny, przedszkolny dla dzieci i członków rodzin,
- organizacja „Spotkania integracyjnego dla nowych członków przedszkola i ich Rodziców,
- rozmowy doraźne i indywidualne,
- spotkania, konsultacje na życzenie Rodziców i z inicjatywy dyrektora i nauczycieli,
- eksponowanie wytworów działalności dziecięcej,
- tablica: Ogłoszenia i informacje dla Rodziców,
- tablice informacyjne przy salach dzieci dla Rodziców,
- udostępnianie literatury z biblioteczki przedszkolnej,
- prezentacja tematyki - wychowanie i rozwój na tablicy/stoliku dla Rodziców,
- prezentacja zdjęć i informacji na stronie i facebooku przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo